Lærte i Hvidovre om den lokale energiforsyning

Onsdag i sidste  uge havde EBO Consult, der administrerer fjernvarmen i Hvidovre, be­søg af 18 studerende og en lærer fra Colorado University (USA).

De  ønskede  at  vide  noget om lokal energiforsyning som f.eks. lokal varmeforsyning fra fjernvarmeselskaber, der er sty ret og drevet af forbrugerne, vedvarende energi og Energi­ fællesskab Avedøre.

I besøget deltog Hvidovre Gymnasium & HF, og det er målet, at lignende arrangementer skal gennemføres i et samar­bejde mellem Hvidovre Gym­nasium & HF og EBO Consult, så klima  og energi  kan indgå i undervisningen, og  så  ele­verne kan deltage i arrangementer, der  dels  kan  udvikle sprogfærdigheder samt  viden om  klima og energi, dels kan give ny inspiration fra udlan­det, oplyser Erik Christiansen fra EBO Consult A/S.

De amerikanske studerende

havde stor spørgelyst og undrede sig over, hvordan forbrugere kunne styre og drive lokale energiselskaber, sådan som det har været dansk tradition i mange  år. De var også meget imponeret over alle de klima­ og energiaktiviteter, der er sat i gang i Avedøre Green  City.