Hvor er vi i gang med at udvikle energifællesskaber?

Sydstevns Energifællesskab

Beskrivelse:

På Sydstevns er en række landsbyer gået sammen i Sydstevns Energifællesskab. Energifællesskabet skal levere el til det enkelte medlem og til en kollektiv varmeløsning. Sidstnævnte organiseres i et fjernvarmeselskab.

Sydstevns Energifællesskab har som erklæret mål at bakke op om den landspolitiske ambition om udbygning af forsyningen fra vedvarende energikilder.
Energifællesskabets geografiske afgrænsning dækker flere transformerstationer, og der oprettes i den forbindelse ”radial-fællesskaber” i det omfang det kræves for at afspejle det fysiske elnets udformning.

Der er samlet 1.917 husstande i området. Derudover en række mindre virksomheder og institutioner.

Avedøre Holme

Beskrivelse:

Virksomhederne på Avedøre Holme vil være Danmarks grønneste erhvervsområde. Herunder ønsker en del af dem at etablere elproduktion fra vedvarende energianlæg og foranstalte deling af strømmen som en lokal sammenslutning af netbrugere. De virksomheder, der har medvirket i den indledende undersøgelse, bruger ca. 42.500 MWh om året. Det svarer til 39,9 procent af det samlede forbrug for virksomhederne på Avedøre Holme og en samlet årlig udledning af CO2 på 5.950 tons. Samlet set har virksomhederne en jævn døgnprofil og potentialet for udnyttelse og balancering af forbrug ifht. lokalproduceret strøm er dermed høj. Desuden har virksomhederne –særligt de store – mulighed for at omlægge og styre deres forbrug ifht. tilgængelighed af lokalproduceret energi.

Der er ca. 450 virksomheder i området.

Skårups Bæredygtige Energifællesskab

Beskrivelse:

I landsbyen Skårup på Sydfyn er borgere, institutioner, lokalrådet, Svendborg Kommune og kommunens forsyningsselskab Svendborg VE gået sammen om at etablere Skårups Bæredygtige Energifællesskab. Formålet er at give medlemmerne og Skårup miljømæssige, økonomiske og sociale fællesskabsfordele, reducere CO2, og formidle lokalt om vedvarende energi og den nødvendige grønne omstilling.

Desuden vil projektet vise, hvordan man lokalt igennem energifællesskaber får helt nye muligheder for at balancere forbrug og produktion, både i forhold til el og varme. Konkret er der i Skårup potentiale for involvering af den lokale fjernvarmeforsyning, samt samtænkning af to eksisterende, lokale møller. Ligeledes indtænkes ladestandere og eventuelt også batterier i fremtidige scenarier for Skårups Bæredygtige Energifællesskab.

Energifællesskab Avedøre

Beskrivelse:

Energifællesskab Avedøre blev stiftet d. 20. november 2021 og er Danmarks første og største energifællesskab. Energifællesskabet er et led i et lokalt initiativ kaldet Avedøre Green City, der arbejder for at gøre området bæredygtigt ud fra FNs 17 verdensmål. I øjeblikket beskæftiger netværket sig med 37 forskellige projekter med en samlet finansiering på 22 millioner kr. Primært fra EU-midler.
I området arbejdes der med sektorkobling. I Avedøre Landsby etableres et innovativt øvarmeprojekt, der får el fra energifællesskabet til at drive en central varmepumpe og decentrale booster-pumper i de enkelte husstande.
Der bliver desuden etableret et datacenter, der leverer overskudsvarme til Avedøre Fjernvarme. Datacenteret får sin strøm fra lokale solceller og etablerer desuden et 0,5 MW batteri.

Hvor er vi henne?